Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.22

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 4 maja 2017 r. - Haw Par/EUIPO - Cosmowell (GELENKGOLD)
(Sprawa T-25/16) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego GELENKGOLD - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający tygrysa - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Powaga rzeczy osądzonej - Wzmocniony charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego uzyskany w następstwie używania - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Prawo do bycia wysłuchanym - Artykuł 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 - Seria znaków towarowych]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 195/30)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Haw Par Corp. Ltd (Singapur, Singapur) (przedstawiciele: adwokaci R.-D. Härer, C. Schultze, J. Ossing, C. Weber, H. Ranzinger, C. Gehweiler i C. Brockmann)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Walicka, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Cosmowell GmbH (Sankt Johann in Tirol, Austria) (przedstawiciele: adwokaci J. Sachs i C. Sachs)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 4 listopada 2015 r. (sprawa R 1907/2015-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Haw Par a Cosmowell.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Haw Par Corp. Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 106 z 21.3.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.