Sprawa T-24/11: Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2011 r. - Bank Refah Kargaran przeciwko Radzie.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.80.23/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 marca 2011 r.

Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2011 r. - Bank Refah Kargaran przeciwko Radzie

(Sprawa T-24/11)

(2011/C 80/44)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 12 marca 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (przedstawiciel: adwokat J.-M. Thouvenin)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

– stwierdzenie nieważności decyzji 2010/644/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. w części dotyczącej strony skarżącej;

– stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (UE) 961/2010 w części dotyczącej strony skarżącej;

– orzeczenie, że decyzja 2010/413/WPZiB nie ma zastosowania do strony skarżącej

– obciążenie Radzie kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty przytoczone przez stronę skarżącą są co do zasady identyczne lub podobne do przytoczonych w sprawie T-4/11 Export Development Bank of Iran przeciwko Radzie

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.