Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.161.28/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 maja 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 6 kwietnia 2017 r. - Entreprise commune Clean Sky 2/Scouring Environment
(Sprawa T-238/16) 1

[Klauzula arbitrażowa - Umowa o udzielenie dotacji zawarta w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) - Niewykonanie umowy - Zwrot kwot wypłaconych tytułem zaliczki - Odsetki za zwłokę - Postępowanie zaoczne]

Język postępowania: angielski

(2017/C 161/39)

(Dz.U.UE C z dnia 22 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Entreprise commune Clean Sky 2 (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: B. Mastantuono, pełnomocnik, wspierany przez adwokata M. Velardo)

Strona pozwana: Scouring Environment SARL (Tauriac, Francja)

Przedmiot

Oparte na art. 272 TFUE żądanie zasądzenia od Scouring Environment zwrotu zaliczki wypłaconej w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 287071, powiększonej o odsetki za zwłokę.

Sentencja

1) Zasądza się od Scouring Environment SARL zwrot na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa Clean Sky 2 kwoty 60 000 EUR, powiększonej o odsetki za zwłokę w wysokości 3,65 % rocznie, licząc od dnia 12 września 2014 r. aż do dnia całkowitej spłaty długu.
2) Scouring Environment zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 260 z 18.7.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.