Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.213.31/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2017 r. - SE/Rada
(Sprawa T-231/17)

Język postępowania: francuski

(2017/C 213/43)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: SE (przedstawiciel: adwokat N. de Montigny)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Skarżący wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji odmownej Wydziału ds. Uprawnień Indywidualnych z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uznania wnuczki skarżącego za dziecko pozostające na jej utrzymaniu;
- w razie potrzeby stwierdzenie nieważności wyraźnej decyzji z dnia 24 stycznia 2017 r. dotyczącej oddalenia zażalenia wniesionego w dniu 19 wrześnie 2016 r.;
- stwierdzenie, że wnuczka skarżącego pozostaje na jego utrzymaniu na podstawie art. 2 ust. 2 akapit trzeci załącznika VII do regulaminu pracowniczego począwszy od dnia 13 czerwca 2016 r.;
- uznanie wnuczki skarżącego za beneficjenta systemu ubezpieczenia chorobowego (RCAM) za pośrednictwem skarżącego od dnia 13 czerwca 2016 r.;
- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżącego podnosi trzy zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia prawa, jak również błędu w ocenie i interpretacji art. 2 ust. 2 akapit trzeci załącznika VII do regulaminu pracowniczego urzędników, które Rada popełniła przyjmując zaskarżone decyzje.
2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia zasady dobrej administracji.
3. Zarzut trzeci dotyczący naruszenia art. 24 karty praw podstawowych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.