Sprawa T-230/18: Skarga wniesiona w dniu 6 kwietnia 2018 r. - Czarnecki/Parlament.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.231.27

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 lipca 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 6 kwietnia 2018 r. - Czarnecki/Parlament
(Sprawa T-230/18)

Język postępowania: francuski

(2018/C 231/34)

(Dz.U.UE C z dnia 2 lipca 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ryszard Czarnecki (Warszawa, Polska) (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie, że niniejsza skarga jest dopuszczalna;
-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lutego 2018 r.;
-
obciążenie strony pozwanej całością kosztów.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1.
Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia zasady domniemania niewinności, prawa do obrony i zasady równości broni oraz naruszenia zasady dobrej administracji, zasady proporcjonalności oraz wolności słowa.
2.
Zarzut drugi dotyczący oczywistego błędu w ocenie, zasady "fumus persecutionis" oraz nadużycia władzy.
3.
Zarzut trzeci dotyczący naruszenia zasady pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.