Sprawa T-23/05: Gippini Fournier v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.313.33/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 grudnia 2008 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 października 2008 r. - Gippini Fournier przeciwko Komisji

(Sprawa T-23/05)(1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Skarga o odszkodowanie - Służba Publiczna - Awans - Przyznawanie punktów pierwszeństwa - Akty niepodlegające zaskarżeniu - Akty przygotowawcze - Niedopuszczalność)

(2008/C 313/60)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 6 grudnia 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: Éric Gippini Fournier (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokat A. Theissen, następnie F. Ruggeri Laderchi)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Berscheid i V. Joris, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata D. Waelbroeka)

Przedmiot sprawy

Z jednej strony uchylenie decyzji Komisji o przyznaniu skarżącemu zero "punktów pierwszeństwa DG" z tytułu procesu przyznawania awansów za rok 2003, o oddaleniu jego odwołania od decyzji komisji ds. awansów mającego na celu przyznanie mu punktów pierwszeństwa pod dowolną nazwą, o odmowie przyznania punktów priorytetowych za prace na rzecz instytucji oraz z drugiej strony zasądzenie od Komisji zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Każda ze stron ponosi koszty własne.

______

(1) Dz.U. C 82 z 2.4.2005.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.