Sprawa T-224/10: Association belge des consommateurs test-achats v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.347.30/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 listopada 2011 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 października 2011 r. - Association belge des consommateurs test-achats przeciwko Komisji

(Sprawa T-224/10)(1)

(Konkurencja - Koncentracje - Belgijski rynek energetyczny - Decyzja uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem - Zobowiązania w trakcie pierwszego etapu badania - Decyzja o odmowie częściowego odesłania badania koncentracji organom państwa członkowskiego - Skarga o stwierdzenie nieważności - Stowarzyszenie konsumentów - Interes prawny - Niewszczęcie szczegółowego postępowania kontrolnego - Uprawnienia procesowe - Niedopuszczalność)

(2011/C 347/48)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 26 listopada 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Association belge des consommateurs test-achats ASBL (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: A. Fratini i F. Filpo, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: N. Khan, A. Antoniadis i R. Sauer, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Électricité de France (EDF) (Paryż, Francja) (przedstawiciele: początkowo C. Lazarus, A. Amsellem i A. Fontanille, następnie C. Lazarus i A. Creus Carreras, adwokaci)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2009) 9059 i C(2009) 8954 z dnia 12 listopada 2009 r., z których pierwsza jest decyzją uznającą koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (sprawa COMP/M.5549 - EDF/Segebel) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 z dnia

20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 24, s. 1), a druga decyzją oddalającą wniosek właściwych belgijskich władz o częściowe odesłanie tej sprawy zgodnie z art. 9 tego rozporządzenia.

Sentencja

1)
Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2)
Association belge des consommateurs test-achats ASBL pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.
3)
Électricité de France (EDF) pokrywa własne koszty.
______

(1) Dz.U. C 209 z 31.7.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.