Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.331.20/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 listopada 2011 r.

Postanowienie Sądu z dnia 13 września 2011 r. - CEVA przeciwko Komisji

(Sprawa T-224/09)(1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Szczegółowy program badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie "Energii, środowiska i zrównoważonego rozwoju" - Projekt Protop - Umowa o dotacje - Żądanie zwrotu zaliczek wypłaconych na podstawie umowy o finansowanie badań - Podwykonawstwo - Wezwanie do zapłaty - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Niedopuszczalność)

(2011/C 331/38)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 12 listopada 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Centre d'étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, Francja) (przedstawiciel: adwokat J.-M. Peyrical)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Joris, pełnomocnik wspierany przez adwokata E. Bouttiera)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności wezwania do zapłaty wystosowanego przez Komisję w dniu 6 kwietnia 2009 r., w którym domaga się ona od strony pozwanej zwrotu zaliczek wpłaconych na podstawie umowy o dotacje, dotyczącej projektu realizowanego w zakresie szczegółowego programu badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w dziedzinie "Energii, środowiska i zrównoważonego rozwoju"

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Centre d'étude et de valorisation des algues SA (CEVA) zostaje obciążone kosztami postępowania.
______

(1) Dz.U. C 205 z 29.8.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.