Sprawa T-223/17: Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2017 r. - Adapta Color/EUIPO - Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS). - OpenLEX

Sprawa T-223/17: Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2017 r. - Adapta Color/EUIPO - Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.202.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2017 r. - Adapta Color/EUIPO - Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS)
(Sprawa T-223/17)

Język skargi: hiszpański

(2017/C 202/36)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Adapta Color, SL (Peñiscola, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokaci G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal i E. Armero Lavie)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Stany Zjednoczone)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający elementy słowne "ADAPTA POWDER COATINGS" - unijny znak towarowy nr 3 383 015

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie R 2522/2015-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
uwzględnienie niniejszej skargi w całości;
-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
-
obciążenie strony pozwanej i, ewentualnie, interwenienta kosztami niniejszego postępowania, a także kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem w sprawie unieważnienia prawa do znaku i postępowaniem odwoławczym przed EUIPO.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c), art. 7 ust. 3, art. 52 ust. 1 lit. a) oraz art. 75 i 76 rozporządzenia nr 207/2009;
-
Naruszenie podstawowych zasad procesowych, takich jak zasady ciężaru dowodu, uzasadnienia decyzji, prawa do obrony i do bycia wysłuchanym, zasad pewności prawa, równego traktowania i dobrej administracji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.