Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.221.18/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 maja 2017 r. - Morton's of Chicago/EUIPO - Mortons the Restaurant (MORTON'S)
(Sprawa T-223/15) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy MORTON'S - Wcześniejsze niezarejestrowane krajowe znaki towarowe MORTON'S, MORTONS, MORTON'S CLUB, MORTONS CLUB, MORTON'S THE RESTAURANT, MORTONS RESTAURANT i M MORTON'S - Względna podstawa odmowy rejestracji - Unieważnienie prawa do znaku - Artykuł 8 ust. 4 i art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/ 2009]

Język postępowania: angielski

(2017/C 221/23)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Morton's of Chicago, Inc. (Chicago, Illinois, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: J. Moss, barrister)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: H. O'Neill, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Mortons the Restaurant Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: J. Barry, solicitor i P. Nagpal, barrister)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 lutego 2015 r. (sprawa R 46/2014-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Mortons The Restaurant a Morton's of Chicago.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Morton's of Chicago, Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 228 z 13. 7. 2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.