Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.144.44

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 maja 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 9 marca 2017 r. - Comprojecto-Projectos e Construções et Gomes de Azevedo/EBC
(Sprawa T-22/16) 1

(Skarga na bezczynność, o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie - Polityka gospodarcza i pieniężna - Nadzór nad instytucjami kredytowymi - Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy - Środki zaradcze - Brak wezwania do działania - Brak precyzyjnego charakteru skargi - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części pozbawiona wszelkich podstaw prawnych)

Język postępowania: portugalski

(2017/C 144/60)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Comprojecto-Projectos e Construções, Lda (Lizbona, Portugalia), Julião Maria Gomes de Azevedo (Lizbona), Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo (Lizbona), Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (Lizbona) (przedstawiciel: adwokat M. Ribeiro)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: A. Karpf, P. Ferreira Jorge i K. Kaiser, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, przedstawione na podstawie art. 265 TFUE żądanie stwierdzenia, że EBC bezprawnie zaniechał podjęcia działań w stosunku do portugalskich instytucji kredytowych w ramach przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy, po drugie, przedstawione na podstawie art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności aktu, mocą którego EBC odesłał skarżącym skierowane przez nich do tej instytucji wezwanie do działania, a po trzecie, przedstawione na podstawie art. 268 TFUE żądanie naprawienia domniemanej szkody, jaką skarżący mieli ponieść w wyniku tej bezczynności.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.
2) Comprojecto - Projectos e Construções, Lda, Julião Maria Gomes de Azevedo, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo i Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo zostają obciążeni kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 106 z 21.3.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.