Sprawa T-22/11: Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.120.12/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 kwietnia 2011 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 2 marca 2011 r. - Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband przeciwko Komisji

(Sprawa T-22/11)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych - Oczywista niedopuszczalność)

(2011/C 120/31)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 16 kwietnia 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (Münster, Niemcy) (przedstawiciele: A. Rosenfeld i I. Liebach, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn, B. Martenczuk i T. Maxian Rusche, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2010) 9525 wersja ostateczna z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa MC 8/2009 i C 43/2009 - Niemcy - zbycie WestLB, w zakresie, w jakim z decyzji tej wynika, że Westdeutsche Immobilien Bank AG winien zakończyć przeprowadzanie nowych transakcji po dniu 15 lutego 2011 r.

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Umarza się postępowania w przedmiocie wniosku Westdeutsche Immobilien Bank AG o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenient.

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.