Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.161.27/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 maja 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 6 kwietnia 2017 r. - Aldi/EUIPO (ViSAGE)
(Sprawa T-219/16) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ViSAGE - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 161/38)

(Dz.U.UE C z dnia 22 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen i N. Bertram)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Schifko, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 19 lutego 2016 r. (sprawa R 507/2015-5) dotyczącą rejestracji oznaczenia graficznego ViSAGE jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Aldi GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 232 z 27.6.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.