Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.14/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2020 r. - QB/EBC
(Sprawa T-215/18) 1

[Służba publiczna - Personel EBC - Postępowanie w sprawie oceny - Sprawozdanie z oceny za 2016 r. - Autor sprawozdania z oceny - Oczywisty błąd w ocenie - Zwolnienie chorobowe - Przeniesienie z urzędu - Wynagrodzenie - Decyzja odmowna w sprawie przyznania awansu płacowego - Właściwość organu wydającego akt niekorzystny - Odpowiedzialność]

Język postępowania: francuski

(2020/C 175/15)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: QB (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: F. von Lindeiner i M. Rötting, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE i art. 50a Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zmierzająca, po pierwsze, do stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżącej za 2016 r. oraz decyzji odmownej EBC z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyznania jej awansu płacowego, a także o ile zajdzie taka potrzeba, do stwierdzenia nieważności decyzji EBC z dnia 18 września 2017 r. i dorozumianej decyzji EBC oddalającej odpowiednio skargę administracyjną i zażalenie skarżącej oraz, po drugie, do naprawienia szkody, jaką skarżąca w swej ocenie poniosła.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji odmownej Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyznania QB awansu płacowego.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) QB pokrywa dwie trzecie swoich kosztów postępowania.
4) EBC pokrywa własne koszty postępowania oraz jedną trzecią kosztów poniesionych przez QB.
1 Dz.U. C 211 z 18.6.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.