Dz.U.UE.C.2019.44.30

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. - Out of the blue / EUIPO - Dubois i MFunds USA (FUNNY BANDS)
(Sprawa T-214/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy FUNNY BANDS - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 59 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/38)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Out of the blue KG (Lilienthal, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci G. Hasselblatt, V. Töbelmann i A. Zarm)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: T. Frydendahl, J. Ivanauskas i D. Walicka, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Frédéric Dubois (Lasne, Belgia) i MFunds USA LLC (Miami Beach, Floryda, Stany Zjednoczone)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 stycznia 2017 r. (sprawa R 1081/2016-2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy Out of the blue a Frédérikiem Dubois i MFunds USA.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 20 stycznia 2017 r. (sprawa R 1081/2016-2) w zakresie, w jakim oddalono w niej odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień o oddaleniu wniosku o unieważnienie prawa do słownego unijnego znaku towarowego FUNNY BANDS dla "metali szlachetnych i ich stopów oraz wyrobów z metali szlachetnych lub pokrytych nimi, niezawartych w innych klasach; biżuterii; obrączek [wyrobów jubilerskich]; pierścionków [wyrobów jubilerskich]; bransoletek [wyrobów jubilerskich]; naszyjników [wyrobów jubilerskich]; fantazyjnych kółek do kluczy" należących do klasy 14, "kauczuku, gutaperki, gumy oraz artykułów z tych materiałów niezawartych w innych klasach; rur giętkich niemetalowych; pierścieni gumowych; gumy surowej lub półprzetworzonej; lin gumowych" należących do klasy 17 oraz "usług sprzedaży hurtowej i detalicznej metali szlachetnych i ich stopów i wyrobów z tych materiałów lub nimi pokrytych, wyrobów jubilerskich/biżuterii, wyrobów jubilerskich, obrączek [wyrobów jubilerskich], pierścionków [wyrobów jubilerskich], bransoletek [wyrobów jubilerskich], naszyjników [wyrobów jubilerskich], kauczuku, gutaperki, gumy i wyrobów z tych materiałów, rur giętkich niemetalowych" należących do klasy 35.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Każda ze stron pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 178 z 6.6.2017.