Sprawa T-208/22: Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2022 r. - Makhlouf /Rada

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.237.61

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 czerwca 2022 r.

Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2022 r. - Makhlouf /Rada
(Sprawa T-208/22)

Język postępowania: francuski

(2022/C 237/79)

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Kinda Makhlouf (Warszawa, Polska) (przedstawiciele: adwokaci G. Karouni i K. Assogba)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności poniższych aktów w zakresie, w jakim dotyczą one skarżącej:

- decyzji wykonawczej Rady (WPZIB) 2022/242 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii oraz załącznika I do niej;

- rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2022/237 z dnia 21 lutego 2022 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii i załącznika II do niego;

- zasądzenie od Rady kwoty 50 000 EUR tytułem odszkodowania za wszystkie poniesione szkody.

Zgodnie z art. 134 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona strona przegrywająca sprawę. Kinda Makhlouf wnosi o obciążenie Rady jej własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez skarżącą, z zastrzeżeniem prawa do ich wykazania w trakcie postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów, które są w swej istocie identyczne z zarzutami podniesionymi w sprawie T-206/22, Makhlouf//Rada, lub do nich podobne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.