Sprawa T-205/21: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2021 r. - Frommer v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Minerva.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.338.20/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 sierpnia 2021 r.

Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2021 r. - Frommer / EUIPO - Minerva (I-cosmetics)
(Sprawa T-205/21) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy I-cosmetics - Rzeczywiste używanie znaku towarowego - Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]5]

Język postępowania: angielski

(2021/C 338/25)

(Dz.U.UE C z dnia 23 sierpnia 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Angela Frommer (Unterschleißheim, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat F. Remmertz)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: J. Ivanauskas i V. Ruzek, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Minerva GmbH (Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat R. Dissmann)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 10 lutego 2020 r. (sprawa R 675/2019-2), dotyczącą postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między Minerva a A. Frommer.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Angela Frommer pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

3) Minerva GmbH pokrywa własne koszty.

1 Dz.U. C 201 z 15.6.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.