Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.161.40/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 4 kwietnia 2017 r. - SSP Europe/EUIPO (SECURE DATE SPACE)
(Sprawa T-205/17)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 161/56)

(Dz.U.UE C z dnia 22 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: SSP Europe GmbH (Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat B. Bittner)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający elementy słowne "SECURE DATE SPACE" - zgłoszenie nr 14 056 998

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie R 2467/2015-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji (doręczonej w dniu 9 lutego 2017 r.);
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009;
- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.