Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.217.24/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 lipca 2012 r.

Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2012 r. - Alchaar przeciwko Radzie

(Sprawa T-203/12)

(2012/C 217/52)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 21 lipca 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: Mohamad Nedal Alchaar (Alep, Syria) (przedstawiciel: A. Korkmaz, adwokat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności następujących aktów w zakresie, w jakim dotyczą skarżącego:
rozporządzenia wykonawczego 1244/1011 z dnia 1 grudnia 2011 r.;
decyzji 2011/782/WPZiB, ze zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi do chwili obecnej, mianowicie decyzją wykonawczą 2012/37/WPZiB, decyzją 2012/122/WPZiB, decyzją wykonawczą 2012/172/WPZiB i decyzją 2012/206/WPZiB;
rozporządzenia Rady 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r., ze zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi do chwili obecnej, mianowicie rozporządzeniem wykonawczym 55/2012, rozporządzeniem 168/2012 i rozporządzeniem wykonawczym 266/2012;
każdego przyszłego aktu zmieniającego lub uzupełniającego decyzję 2011/782/WPZiB lub rozporządzenie Rady 36/2012;
stwierdzenie nieważności decyzji Rady zawartej w skierowanej do skarżącego informacji z dnia 16 marca 2012, w zakresie w jakim pozostawiono wpis dotyczący skarżącego w spornych wykazach;
obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1) Zarzut pierwszy, dotyczący naruszenia praw podstawowych i gwarancji procesowych, w szczególności praw do obrony, obowiązku uzasadnienia i zasady skutecznej ochrony sądowej w zakresie w jakim strona skarżąca nie została formalnie powiadomiona o umieszczeniu jej w wykazie osób objętych sankcjami oraz w zakresie w jakim powody jej wpisania wskazane w zaskarżonych aktach nie są wystarczające dla uzasadnienia sankcji.
2) Zarzut drugi, dotyczący naruszenia prawa własności i wolności gospodarczej.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.