Sprawa T-201/22: Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2022 r. - TA Towers/EUIPO - Wobben Properties (Materiały budowlane)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.222.37/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 czerwca 2022 r.

Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2022 r. - TA Towers/EUIPO - Wobben Properties (Materiały budowlane)
(Sprawa T-201/22)

Język skargi: angielski

(2022/C 222/60)

(Dz.U.UE C z dnia 7 czerwca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ta Towers ApS (Odense, Dania) (przedstawiciel: adwokat L. Andersen)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Wobben Properties GmbH (Aurich, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego wzoru: Strona skarżąca

Sporny wzór: Wzór wspólnotowy nr 6 352 332-0002 (Materiały budowlane)

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru

Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie R 2491/2020-3

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Unieważnień z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ICD 108 310;

- obciążenie EUIPO i wnoszącej o unieważnienie prawa do wzoru kosztami postępowania przed Wydziałem Unieważnień, Izbą Odwoławczą i Sądem.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002;

- Naruszenie art. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002;

- Naruszenie art. 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.