Sprawa T-200/24: Skarga wniesiona w dniu 12 kwietnia 2024 r. - Wonderbox/EUIPO - Swile (Wonderbox)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3351

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 czerwca 2024 r.

Skarga wniesiona w dniu 12 kwietnia 2024 r. - Wonderbox/EUIPO - Swile (Wonderbox)
(Sprawa T-200/24)

(C/2024/3351)

Język skargi: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 3 czerwca 2024 r.)

Strony

Strona skarżąca: Wonderbox (Paryż, Francja) (przedstawiciel: O. Klimis, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Swile (Montpellier, Francja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy Wonderbox - unijny znak towarowy nr 14 980 874

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie R 776/2023-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie częściowej nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim stwierdzono w niej wygaśnięcie prawa do unijnego znaku towarowego nr 14 980 874 Wonderbox w odniesieniu do następujących towarów i usług:

klasa 16: bilety; pudełka kartonowe lub papierowe; pudełka na prezenty; broszury; publikacje drukowane; karty do kolekcjonowania inne niż do gier; katalogi; książeczki; bony przeznaczone do wymiany na produkty lub usługi; bony podarunkowe w celach handlowych lub reklamowych;

klasa 35: reklama; rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, druków, próbek); reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej; wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu; publikowanie tekstów reklamowych; wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe; rozpowszechnianie materiałów reklamowych; rozpowszechnianie bonów na zakupy, czeków-prezentów w celach promocyjnych lub handlowych; promocja sprzedaży dla osób trzecich; projektowanie materiałów reklamowych; rozpowszechnianie materiałów reklamowych; udostępnianie przestrzeni handlowej online kupującym i sprzedawcom towarów i usług; udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej; negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich; promocja sprzedaży dla osób trzecich; dystrybucja bonów na zakupy o wartości nominalnej w celach promocyjnych lub handlowych;

- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 58 ust. 1 lit. a) i art. 58 ust. 2 w związku z art. 94 zdanie pierwsze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.