Sprawa T-200/10: Skarga wniesiona w dniu 29 kwietnia 2010 r. - Avery Dennison przeciwko OHIM - Dennison Hesperia (AVERY DENNISON).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.161.56/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 29 kwietnia 2010 r. - Avery Dennison przeciwko OHIM - Dennison Hesperia (AVERY DENNISON)

(Sprawa T-200/10)

(2010/C 161/88)

Język skargi: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Avery Dennison Corp. (przedstawiciel: adwokaci E. Armijo Chávarri i A. Castán Pérez-Gómez)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Dennison Hesperia, SA (Torrejón de Ardoz, Hiszpania)

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności lub ewentualnie zmiana decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie R 798/2009-2;

– obciążenie Urzędu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy "AVERY DENNISON" (zgłoszenie nr 3 825 114) dla towarów i usług z klas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41 i 42

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: Dennison Hesperia, SA

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Zarejestrowany w Hiszpanii znak towarowy "DENNISON" (nr 1 996 088) dla towarów z klasy 16.

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Niewłaściwa wykładnia art. 42 ust. 2 i 3 oraz, posiłkowo, art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.