Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.35/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 stycznia 2020 r. - Intertranslations (Intertransleisions) Metafraseis / Parlament
(Sprawa T-20/20)

Język postępowania: angielski

(2020/C 95/46)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Intertranslations (Intertransleisions) Metafraseis AE (Kallithea Attikis, Grecja) (przedstawiciel: adwokat N. Korogiannakis)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. o przyznaniu jej drugiego miejsca w przetargu TRA/EU19/2019: usługi tłumaczeń pisemnych część 5 (na język angielski);
zasądzenie od Parlamentu Europejskiego odszkodowania dla skarżącej za utratę zamówienia;
ewentualnie zasądzenie od Parlamentu Europejskiego odszkodowania dla skarżącej za utratę szansy;
obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania poniesionymi przez skarżącą, nawet w przypadku oddalenia niniejszej skargi.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów.

1. Zarzut pierwszy, dotyczący braku uzasadnienia - Naruszenie obowiązku uzasadnienia, naruszenie art. 296 TFUE, załącznika I rozdział 1, Przepisy wspólne, sekcja 1, pkt 31 rozporządzenia finansowego (EU) 2018/1046 1  oraz art. 89 rozporządzenia delegowanego (EU) 2019/715 2  - Naruszenie istotnego wymogu formalnego i prawa do skutecznego środka prawnego.
Skarżąca podnosi, że podane uzasadnienie jest niewystarczające in concreto, gdyż nie podaje konkretnie, jakie braki poszczególnych podkryteriów odpowiadają za punkty odjęte za wszystkie poszczególne rzekome błędy. Skarżąca nie jest więc w stanie zrozumieć, czego dokładnie dotyczy błąd, ani nie może stosownie do tego dokonywać analizy i wysuwać kontrargumentów.
2. Zarzut drugi, dotyczący oczywistych błędów w ocenie.
Ocena zawiera szereg oczywistych błędów w ocenie w zakresie podkryteriów "Styl - jasność", "Płynność - interpunkcja" oraz "Prezentacja i dokładność" oraz "Błędne tłumaczenie".
3. Zarzut trzeci, dotyczący niejasnych kryteriów ocenny - Dwukrotne użycie tego samego kryterium - Przyznanie punktów za te same cechy ofert w ramach dwóch różnych kryteriów oceny.
Jeden rodzaj błędu jest niejasny, ponieważ słownik terminów w specyfikacji warunków zamówienia nie zawiera konkretnej analizy, a nie stanowi on zawodowego terminu technicznego w tłumaczeniach. Specyfikacja warunków zamówienia przewiduje też badanie tych samych kwestii w ramach dwóch różnych kryteriów, co obarcza wadą wyniki oceny.
4. Zarzut czwarty, dotyczący naruszenia art. 21.2 załącznika I do rozporządzenia finansowego (EU) 2018/1046 - Niewłaściwe wyważenie kryteriów udzielenia zamówienia.
Cena liczy się tylko jako 33 %, a jakość jako 66 %, zatem cenie przypisano bardzo małą wagę, co niweluje wpływ kosztu w postepowaniu o udzielenie zamówienia, skłania do zakupu nierozsądnie drogich usług, co prowadzi z kolei do nieprawidłowego zarządzania finansowego.
5. Zarzut piąty, dotyczący naruszenia specyfikacji warunków zamówienia i art. 175 rozporządzenia finansowego (EU) 2018/1046, dotyczącego okresu zawieszenia.
Mimo zapowiedzi Parlamentu Europejskiego dotyczących zawieszenia podpisania rozpatrywanej umowy, w Dzienniku Urzędowym UE zawarto zawiadomienie, że umowa została już podpisana w dniu 4 grudnia 2019 r., i nie opublikowano sprostowania, przez co naruszono specyfikację warunków zamówienia i art. 175 rozporządzenia finansowego nr 2018/1046 w zakresie okresu zawieszenia.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (Ue) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/uE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. 2018 L 193, s. 1).
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (Dz.U. 2019 L 122, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.