Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.28/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 13 marca 2020 r. - Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis / Parlament
(Sprawa T-20/20 R)

[Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Zamówienia publiczne na usługi - Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych - Brak pilnego charakteru]

Język postępowania: angielski

(2020/C 175/38)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis AE (Kalitea, Grecja) (przedstawiciel: adwokat N. Korogian-nakis)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Toliušis i E. Taneva, pełnomocnicy)

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 278 i 279 TFUE wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, mających na celu, po pierwsze, zawieszenie wykonania decyzji Parlamentu z dnia 4 grudnia 2019 r. o sklasyfikowaniu oferty skarżącej na drugim miejscu w kaskadzie dotyczącej części 5 przetargu na usługi tłumaczeń pisemnych na język angielski, należącej do przetargu TRA/EU19/2019, oraz o udzieleniu pierwszego zamówienia na podstawie tego przetargu innemu oferentowi, po drugie - zawieszenie wykonania umowy zawartej z tym drugim oferentem, a po trzecie - nakazanie Parlamentowi przekazania skarżącej brakujących fragmentów uzasadnienia komisji przetargowej.

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.