Sprawa T-20/14: Nguyen v. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej. - OpenLEX

Sprawa T-20/14: Nguyen v. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.16.38

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 stycznia 2015 r.

Postanowienie Sądu z dnia 11 listopada 2014 r. - Nguyen przeciwko Parlamentowi i Radzie
(Sprawa T-20/14) 1

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Reforma regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej - Mniej korzystny system wypłacania zryczałtowanych świadczeń odpowiadających kosztom podróży oraz podwyższania wymiaru corocznego urlopu o dni dodatkowego urlopu na podróż do miejsca pochodzenia - Brak indywidualnego oddziaływania - Odpowiedzialność pozaumowna - Związek przyczynowy - Skarga w części oczywiście niedopuszczalna a w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

Język postępowania: francuski

(2015/C 016/60)

(Dz.U.UE C z dnia 19 stycznia 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Huynh Duong Vi Nguyen (Woluwe-Saint-Lambert, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: L. Visaggio oraz E. Taneva, pełnomocnicy); Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer oraz A. Bisch, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności na podstawie art. 263 TFUE, art. 1 ust. 65 lit. b) oraz art. 1 ust. 67 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) z dnia 22 października 2013 r. zmieniającego regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dz. U. L 287, s. 15) w zakresie, w jakim prawo do zwrotu kosztów podróży i czas podróży powiązano w nim z dodatkiem zagranicznym lub dodatkiem z tytułu zamieszkiwania za granicą, oraz po drugie żądanie odszkodowawcze na podstawie art. 340 TFUE tytułem odszkodowania za szkody majątkowe i zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe, jakie miała ponieść strona skarżąca.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Huynh Duong Vi Nguyen ponosi, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.
3)
Nie ma potrzeby rozstrzygania w przedmiocie wniosku Komisji Europejskiej o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.
1 Dz.U. C 112 z 14.4.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.