Nowość Sprawa T-199/24: Skarga wniesiona w dniu 12 kwietnia 2024 r. - Toya Development/EUIPO - Szmidt (TOYA)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3479

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 czerwca 2024 r.

Skarga wniesiona w dniu 12 kwietnia 2024 r. - Toya Development/EUIPO - Szmidt (TOYA)
(Sprawa T-199/24)

(C/2024/3479)

Język skargi: polski

(Dz.U.UE C z dnia 10 czerwca 2024 r.)

Strony

Strona skarżąca: Toya Development sp. z o.o. (Kryniczo, Polska) (przedstawiciel: J. Sikocińska, radca prawny)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Jan Szmidt (Wrocław, Polska)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy "TOYA" - unijny znak towarowy nr 17 027 591

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie R 470/2023-2

Żądania

Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- obciążenie EUIPO kosztami postępowania, w tym kosztami związanymi z postępowaniem przez Izbą Odwoławczą EUIPO.

Podniesiony zarzut

Naruszenie art. 59 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.