Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.103.25

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 marca 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 22 stycznia 2019 r. - EKETA / Komisja
(Sprawa T-198/17) 1

Klauzula arbitrażowa - Umowa Actibio zawarta w ramach siódmego programu ramowego - Koszty kwalifikowalne - Nota obciążeniowa wystawiona przez stronę pozwaną z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek - Wiarygodność arkuszy czasu pracy - Konflikt interesów

Język postępowania: grecki

(2019/C 103/32)

(Dz.U.UE C z dnia 18 marca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Saloniki, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci V. Christianos i S. Paliou)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Katsimerou, A. Kyratsou i O. Verheecke, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 272 TFUE żądanie stwierdzenia, po pierwsze, że wierzytelność zawarta w nocie obciążeniowej Komisji nr 3241615335 z dnia 29 listopada 2016 r., zgodnie z którą skarżący powinien zwrócić jej kwotę 38 241 EUR odpowiadającą subwencji otrzymanej przez niego z tytułu badań nad projektem Actibio, jest bezpodstawna w odniesieniu do kwoty 9 353,56 EUR, a po drugie, że kwota ta stanowi koszty kwalifikowalne, do których zwrotu skarżący nie jest zobowiązany.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) zostaje obciążone kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 151 z 15.5.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.