Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.171.32/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 czerwca 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 8 kwietnia 2013 r. - Imax przeciwko OHIM - Himax Technologies (IMAX)

(Sprawa T-198/13)

(2013/C 171/60)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 15 czerwca 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Imax Corporation (Mississauga, Kanada) (przedstawiciel: adwokat V. von Bomhard, i K. Hughes, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Himax Technologies, Inc. (Tainan County, Tajwan)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Piątej Izby Odwoławczej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie R 740/2012-5; oraz
obciążenie strony pozwanej i - w razie wstąpienia Himax Technologies, Inc. do postępowania - interwenienta kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Strona skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy "IMAX" dla towarów i usług z klas 9, 41 i 45 - zgłoszenie nr 9 392 556

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: Himax Technologies, Inc.

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzne wspólnotowe znaki towarowe "Himax", zarejestrowane pod numerami 4 411 658 i 4 411 641 dla towarów i usług z klas 9 i 42

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 207/2009

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.