Sprawa T-193/19: Wyrok Sądu z dnia 8 września 2021 r. - Achema i Achema Gas Trade v. Komisja Europejska - OpenLEX

Sprawa T-193/19: Wyrok Sądu z dnia 8 września 2021 r. - Achema i Achema Gas Trade v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.452.20

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 listopada 2021 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 września 2021 r. - Achema i Achema Gas Trade / Komisja
(Sprawa T-193/19) 1

[Pomoc państwa - Pomoc na rzecz Litgasu w zakresie dostaw minimalnej ilości LNG do terminalu LNG w porcie morskim w Kłajpedzie - Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń - Ochrona praw proceduralnych - Zasady ramowe Unii dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych - Usługa świadczona w ogólnym interesie gospodarczym - Rekompensata za usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym - Koszty związane z parowaniem - Koszty bilansowania - Bezpieczeństwo dostaw - Artykuł 14 dyrektywy 2004/18/WE - Łańcuch zgodnych poszlak]

Język postępowania: angielski

(2021/C 452/19)

(Dz.U.UE C z dnia 8 listopada 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Achema AB (Janów, Litwa), Achema Gas Trade UAB (Janów) (przedstawiciele: J. Ruiz Calzado, J. Wileur i N. Solarova, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Herrmann i A. Bouchagiar, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Republika Litewska (przedstawiciele: K. Dieninis i R. Dzikovic, pełnomocnicy), Ignitis UAB, dawniej Lietuvos energijos tiekimas UAB (Wilno, Litwa) (przedstawiciel: K. Kacerauskas, adwokat)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2018) 7141 final z dnia 31 października 2018 r. w sprawie pomocy państwa SA.44678 (2018/N) dotyczącej zmiany pomocy dla terminalu LNG na Litwie.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2018) 7141 final z dnia 31 października 2018 r. w sprawie pomocy państwa SA.44678 (2018/N) dotyczącej zmiany pomocy dla terminalu LNG na Litwie w zakresie, w jakim Komisja postanowiła nie wnosić zastrzeżeń w odniesieniu do pomocy państwa wynikającej ze zmian z 2016 r.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Achema AB, Achema Gas Trade UAB, Komisja Europejska, Republika Litewska oraz Ignitis UAB pokrywają własne koszty.

1 Dz.U. C 206 z 17.6.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.