Sprawa T-190/09: Longevity Health Products v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.120.11/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 kwietnia 2011 r.

Wyrok Sądu z dnia 9 marca 2011 r. - Longevity Health Products przeciwko OHIM - Performing Science (5 HTP)

(Sprawa T-190/09)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny wspólnotowy znak towarowy 5 HTP - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Oznaczenia lub wskazówki, które stały się zwyczajowe - Artykuł 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używana - Artykuł 52 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009)

(2011/C 120/28)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 16 kwietnia 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamy) (przedstawiciel: adwokat J.E. Korab)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: S. Schäffner, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Performing Science LLC (Las Vegas, Nevada, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat D. Plaster)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 21 kwietnia 2009 r. (sprawa R 595/2008-4) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Performing Science LLC a Longevity Health Products, Inc.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Longevity Health Products, Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 167 z 18.7.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.