Sprawa T-187/22: Skarga wniesiona w dniu 12 kwietnia 2022 r. - BPCE i in./EBC

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.213.45

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 maja 2022 r.

Skarga wniesiona w dniu 12 kwietnia 2022 r. - BPCE i in./EBC
(Sprawa T-187/22)

Język postępowania: francuski

(2022/C 213/62)

(Dz.U.UE C z dnia 30 maja 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: BPCE (Paryż, Francja) oraz 51 pozostałych stron skarżących (przedstawiciele: adwokaci A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi i M. Dalon)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności sekcji 1.3 oraz 3.3.1-3.3.8 decyzji EBC nr ECB-SSM-2022-FRBPC-10 (łącznie z załącznikami) z dnia 2 lutego 2022 r. w zakresie, w jakim przewiduje ona działania jakie należy podjąć w odniesieniu do nieodwołalnych zobowiązań do zapłaty dotyczących systemów gwarancji depozytów lub funduszy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania;

- przyjęcie, na podstawie art. 88 i 89 regulaminu postępowania, środka organizacji postępowania mającego na celu skłonienie EBC do przekazania decyzji dotyczących nieodwołalnych zobowiązań do zapłaty podjętych w 2021 r. w odniesieniu do innych instytucji bankowych, w szczególności decyzji dotyczących innych francuskich instytucji bankowych.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strony skarżące podnoszą cztery zarzuty, które są identyczne, jak zarzuty podniesione w sprawie T-186/22, BNP Paribas/EBC, lub do nich podobne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.