Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.161.33

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2017 r. - Leifheit/EUIPO (Przedstawienie czterech zielonych kwadratów)
(Sprawa T-184/17)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 161/47)

(Dz.U.UE C z dnia 22 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Leifheit AG (Nassau, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci G. Hasselblatt, V. Töbelmann i P. Schneider)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską graficznego znaku towarowego (Przedstawienie czterech zielonych kwadratów) - zgłoszenie nr 14 781 819

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie R 1115/2016-1

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009;
- Naruszenie art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.