Nowość Sprawa T-181/24: Skarga wniesiona w dniu 4 kwietnia 2024 r. - Curaden/EUIPO - Alfa Vita (szczoteczka do zębów)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3344

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 czerwca 2024 r.

Skarga wniesiona w dniu 4 kwietnia 2024 r. - Curaden/EUIPO - Alfa Vita (szczoteczka do zębów)
(Sprawa T-181/24)

(C/2024/3344)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 3 czerwca 2024 r.)

Strony

Strona skarżąca: Curaden AG (Kriens, Szwajcaria) (przedstawiciel: B. Hanika, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Alfa Vita s. r. o. (Praga, Republika Czeska)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego wzoru: Strona skarżąca

Sporny wzór: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską wzoru nr DM/084 061-0001 (szczoteczka do zębów)

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru

Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie R 636/2023-3

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i decyzji Wydziału Unieważnień nr ICD 117034 z dnia 20 stycznia 2023 r.;

- stwierdzenie, że prawo do spornego wzoru nie zostało unieważnione;

- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesiony zarzut

- Naruszenie art. 4, 5 i 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.