Sprawa T-181/06: Włochy v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.272.20/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 października 2008 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 września 2008 r. - Włochy przeciwko Komisji

(Sprawa T-181/06)(1)

(EFOGR - Sekcja Gwarancji - Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego - Korekty finansowe - Owoce i warzywa - Przetwory mleczne - Rośliny uprawne - Rozwój obszarów wiejskich - Nieprzestrzeganie terminów płatności)

(2008/C 272/37)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 25 października 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciel: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Cattabriga i F. Jimeno Fernández, pełnomocnicy, wspierani przez A. Dal Ferro, adwokat)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Komisji 2006/334/WE z dnia 28 kwietnia 2006 r. wyłączającej z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz.U. L 124, s. 21), w zakresie, w jakim wyłącza ona niektóre wydatki poniesione przez Republikę Włoską w sektorach owoce i warzywa, mleko i przetwory mleczne, rośliny uprawne, rozwój obszarów wiejskich oraz w przedmiocie terminów płatności.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami.

______

(1) Dz.U. C 212 z 2.9.2006.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.