Sprawa T-179/06: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2006 r. - Komisja przeciwko Burie Onderzoek en Advies.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.224.48/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 września 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2006 r. - Komisja przeciwko Burie Onderzoek en Advies

(Sprawa T-179/06)

(2006/C 224/101)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 16 września 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel: A. Weimar, pełnomocnik, wspierany przez W. A. M. Ruperta, advocaat)

Strona pozwana: Burie Onderzoek en Advies B. V. (Nijeholtpade, Niderlandy)

Żądania strony skarżącej

– zasądzenie od pozwanej 646 871,28 euro na rzecz Komisji, tj. kwoty głównej w wysokości 454 832,62 euro oraz odsetek za zwłokę w wysokości 192 039,66 euro wraz z odsetkami ustawowymi od chwili wniesienia skargi do całkowitego zaspokojenia żądania;

– obciążenie pozwanej kosztami postępowania oraz kosztami pozasądowymi.

Zarzuty i główne argumenty

Wspólnota Europejska reprezentowana przez Komisję zawarła z pozwaną oraz innymi stronami dwie umowy dotyczące robót, które miały być wykonane w ramach badania i rozwoju w dziedzinie zaawansowanych technologii komunikacyjnych w Europie (program RACE II - projekt R2022 Barbara) oraz zastosowań telematyki w interesie publicznym (program zastosowań telematyki Telepromise).

Zgodnie z umową Komisja podjęła sprawdzanie. Po jego dokonaniu przesłała pozwanej notę obciążającą. Z ogólnych warunków umownych wynika, że pozwana jest zobowiązania do zwrotu różnicy pomiędzy uzgodnionymi kosztami a płatnościami już dokonanymi przez Komisję, oraz że jest to przypadek nienależnej płatności w rozumieniu art. 203 szóstej księgi Nederlands Burgerlijk Wetboek (niderlandzkiego kodeksu cywilnego), który ma zastosowanie do niniejszych umów.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.