Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.34

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Skarga wniesiona w dniu 4 kwietnia 2020 r. - Comune di Stintino / Komisja
(Sprawa T-174/20)

Język postępowania: włoski

(2020/C 175/45)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Comune di Stintino (przedstawiciel: adwokat G. Machiavelli)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o stwierdzenie nieważności:

środka, o którym mowa w zawiadomieniu Ref. Ares(2020)734033-05/02/2020 Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Dyrekcja AENV. A - Polityka, Koordynacja, LIFE, Zarządzanie i Zasoby, ENV. A.4. - Zarządzanie LIFE-m, Administracja, IT i Usługi Wsparcia Kierowników Wydziałów, za pomocą którego to środka postanowiono o obniżeniu finansowania przyznanego Comune di Stintino (gminie Stintino, Włochy) na program "LIFE10 NAT/IT/000244 - ST.e.R.N.A." i nakazano odzyskanie wypłaconych już nadwyżek;
noty debetowej Komisji Europejskiej nr 3242002652 z dnia 24 lutego 2020 r., w której to nocie zażądano od Comune di Stintino zapłaty kwoty 447 078,63 EUR tytułem zwrotu kwot nienależnych w związku z powyższym środkiem;
środka, o którym mowa w zawiadomieniu Ref. Ares(2019)6551262-23/10/2019 Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Dyrekcja AENV. A - Polityka, Koordynacja, LIFE, Zarządzanie i Zasoby, ENV. A.4. - Zarządzanie LIFE-m, Administracja, IT i Usługi Wsparcia Kierowników Wydziałów, za pomocą którego to środka ustalono wysokość wydatków niekwalifikujących się do objęcia wskazanym wyżej finansowaniem oraz przyznano Comune di Stintino termin 30 dni na wniesienie zastrzeżeń (dok. nr R3);
wszelkich innych wcześniejszych, późniejszych lub w każdym powiązanych z nimi aktów lub środków.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi następujące zarzuty:

1. Ogólny plan działania: naruszenie istotnych wymogów proceduralnych, naruszenie art. 15 i 296 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także naruszenie art. 41 ust. 2 lit. c) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej: brak uzasadnienia, ponieważ nie można zrozumieć, jak został ustalony procent zastosowanej obniżki.
2. Ogólny plan działania: naruszenie istotnych wymogów proceduralnych, zasady proporcjonalności i art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, ponieważ obniżka nie jest proporcjonalna do przeprowadzonych akcji.
3. Ogólny plan działania: naruszenie istotnych wymogów proceduralnych, zasady proporcjonalności i art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, ponieważ procent projektu, który został wykonany, był wyższy od procentu zastosowanego do obniżki.
4. Nabycie terenu i renaturalizacja laguny, kanału i zatok: naruszenie istotnych wymogów proceduralnych, zasady proporcjonalności, art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 35.1 Ogólnych przepisów regulujących finansowanie, jak również naruszenie uzasadnionych oczekiwań, ponieważ zaskarżone akty naruszają wskazane wyżej przepisy i ponieważ nie jest kwestionowana okoliczność, że akcja została w pełni przeprowadzona.
5. Monitoring terenu, edukacja w zakresie ochrony środowiska i dostępna sieć ekologiczna: naruszenie istotnych wymogów proceduralnych, zasady proporcjonalności, art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 18 Ogólnych przepisów regulujących finansowanie, jak również naruszenie uzasadnionych oczekiwań, ponieważ akcja została w pełni przeprowadzona i opóźnienia, na które się uskarżano, nie wpłynęły negatywnie w dłuższej perspektywie na rozwój działań w zakresie rozpowszechniania. Akcja została bowiem przeprowadzona w pełni w odniesieniu do części, w której było to możliwe w świetle ograniczeń związanych z ochroną środowiska.
6. Koordynacja projektu: naruszenie uzasadnionych oczekiwań, naruszenie istotnych wymogów proceduralnych, art. 15 i 296 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak również naruszenie art. 41 ust. 2 lit. c) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, brak uzasadnienia, naruszenie zasady proporcjonalności, art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 18 Ogólnych przepisów regulujących finansowanie, ponieważ nie jest zrozumiałe, jak został ustalony procent obniżki, a w każdym razie zastosowany procent nie jest proporcjonalny do wykonanej działalności.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.