Sprawa T-174/14 R: Dieckerhoff Guss v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.329.15/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 września 2014 r.

Postanowienie prezesa Sądu z dnia 10 czerwca 2014 r. - Dieckerhoff Guss przeciwko Komisji
(Sprawa T-174/14 R)
(Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Pomoc państwa - Promocja krajowa dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - Decyzja Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w dziedzinie pomocy państwa - Żądanie zawieszenia wykonania - Pilny charakter - Fumus boni juris)

Język postępowania: niemiecki

(2014/C 329/19)

(Dz.U.UE C z dnia 22 września 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Dieckerhoff Guss GmbH (Gevelsberg, Niemcy) (przedstawiciele: H. Höfler, C. Kahle i V. Winkler, Rechtsanwälte)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawicele: T. Maxian Rusche i R. Sauer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie zawieszenia skutków prawnych decyzji, mocą której Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające w dziedzinie pomocy państwa dotyczącej niemieckiej ustawy w sprawie energii odnawialnej.

Sentencja

1)
Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.
2)
Decyzja z dnia 7 kwietnia 2014 r. Dieckerhoff Guss/Komisja (T-174/14 R) jest nieważna.
3)
Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.