Sprawa T-172/06: Skarga wniesiona w dniu 23 czerwca 2006 r. - Expasa przeciwko OHIM - Juan Gallardo Blanco (graficzny znak towarowy "H").

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.190.29/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 23 czerwca 2006 r. - Expasa przeciwko OHIM - Juan Gallardo Blanco (graficzny znak towarowy "H")

(Sprawa T-172/06)

(2006/C 190/53)

Język skargi: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Expasa, Agricultura y Ganadería, S.A. (Madryt, Hiszpania) (Przedstawiciel: J. C. Valle Valiente)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą był również: Juan Gallardo Blanco

Żądania strony skarżącej

– orzeczenie o niedopuszczalności skargi;

– obciążenie OHIM kosztami postępowania

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie: graficzny znak towarowy "H" (litera napisana pogrubioną czcionką z wgięciem w poziomej kresce) (zgłoszenie nr 1 255 751 dotyczące wszystkich towarów należących do klasy 31)

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: skarżąca

Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego: D. Juan Gallardo Blanco

Prawo ze znaku towarowego przysługujące stronie wnoszącej o unieważnienie: hiszpański graficzny znak towarowy nr 198 648 mający postać litery "H" (litera napisana pogrubioną czcionką, lekko pochylona, z wygięciem w poziomej kresce, przecięta paskiem w kolorach błękitnym i szkarłatnym) dla towarów należących do klasy 31 ("hodowla żywego inwentarza z wyłączeniem koni").

Decyzja Wydziału Unieważnień: całkowite unieważnienie znaku

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 40 ust. 2 i art. 74 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.