Sprawa T-172/04: Skarga wniesiona dnia 17 maja 2004 r. przez Telefónica S.A. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.179.15/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2004 r.

Skarga wniesiona dnia 17 maja 2004 r. przez Telefónica S.A. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego

(Sprawa T-172/04)

(2004/C 179/30)

(Język postępowania: hiszpański)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2004 r.)

Dnia 17 maja 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego (Znaki towarowe i Wzory) przez Telefónica S.A., z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), reprezentowanej przez Andreę Sirimarco, letrado en ejercicio.

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

- Uchylenie zaskarżonej decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie R 676/2002-1;

- Uznanie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nr 1.694.157 "EMERGIA" (obrazowy) dla odróżnienia "usług w zakresie telekomunikacji przy użyciu podmorskich sieci kablowych dla elektronicznej transmisji głosu, danych i wizji" w klasie 38 wykazu międzynarodowego, oraz - obciążenie kosztami Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego oraz osób występujących w postępowaniu po stronie pozwanej

Zarzuty i główne argumenty
Zgłaszający znak towarowy:Strona skarżąca.
Zgłoszony znak towarowy:Obrazowy znak towarowy "ENERGIA" - zgłoszenie nr 1.694.157 dla towarów i usług z klasy 9, 38 i 42.
Właściciel znaku towarowego lub oznaczenia, na który powołano się w sprzeciwie:D. Branch.
Sporny znak towarowy lub oznaczenie:Słowny wspólnotowy znak towarowy "EMERGEA" dla towarów i usług, między innymi z klasy 38 "usługa telematyczna za pośrednictwem sieci krajowych i międzynarodowych oraz komunikacja za pomocą terminali komputerowych".
Decyzja Wydziału Sprzeciwów:Częściowe uznanie sprzeciwu w części odnoszącej się do "usług w zakresie telekomunikacji, usług komunikacyjnych za pośrednictwem sieci informatycznych" z klasy 38.
Decyzja Izby Odwoławczej:Odrzucenie odwołania.
Uzasadnienie skargi:Niewłaściwe zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (WE) nr 40/94 (prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.