Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.436.43

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 października 2018 r. - M & K / EUIPO - Genfoot (KIMIKA)
(Sprawa T-171/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego KIMIKA - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy KAMIK - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Rzeczywiste używanie - Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2018/C 436/60)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: M & K Srl (Prato, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci, początkowo F. Caricato, następnie M. Cartella i B. Cartella)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: E. Markakis i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Genfoot, Inc. (Montreal, Quebec, Kanada) (przedstawiciele: adwokaci E. Saarmann i P. Baronikians)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 stycznia 2017 r. (sprawa R 1206/2016-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Genfoot a M & K.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) M & K Srl zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 144 z 8.5.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.