Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.258.15/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 sierpnia 2012 r.

Wyrok Sądu z dnia 22 maja 2012 r. - Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

(Sprawa T-17/09)(1)

(Zamówienia publiczne na usługi - Procedura przetargowa - Świadczenie usług informatycznych dotyczących elektronicznej wymiany informacji o zabezpieczeniach społecznych (system EESSI) w dziedzinie koordynacji ubezpieczeń społecznych osób przemieszczających się na terytorium Europy - Odrzucenie oferty jednego z oferentów - Udzielenie zamówienia - Obowiązek uzasadnienia - Przejrzystość - Równość traktowania - Oczywisty błąd w ocenie - Brak interesu prawnego - Odpowiedzialność pozaumowna)

(2012/C 258/24)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 25 sierpnia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci N. Korogiannakis i P. Katsimani)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: N. Bambara i E. Manhaeve, pełnomocnicy, początkowo wspierani przez W. Sparksa, solicitor, następnie przez adwokata E. Petritsi, a później przez O. Grabera-Soudry'ego, solicitor)

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji odrzucającej ofertę złożoną przez skarżącą w ramach procedury przetargowej VT/2008/019 EMPL EESSI, dotyczącej dostaw i usług z zakresu informatyki w ramach systemu EESSI (Dz.U. 2008/S 111-148 213), jak również decyzji w sprawie udzielenia zamówienia innemu oferentowi oraz, po drugie, żądanie odszkodowania.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE zostaje obciążona kosztami postępowania.
______

(1) Dz.U. C 82 z 4.4.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.