Sprawa T-169/10: Grupo Osborne v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.200.12/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lipca 2012 r.

Wyrok Sądu z dnia 24 maja 2012 r. - Grupo Osborne przeciwko OHIM - Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)

(Sprawa T-169/10)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego TORO XL - Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy XL - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd)

(2012/C 200/22)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 7 lipca 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: Grupo Osborne SA (El Puerto de Santa María, Hiszpania) (przedstawiciel: J.M. Iglesias Monravá, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: J. Crespo Carrillo, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: Industria Licorera Quezalteca, SA (Quetzal Tenango, Gwatemala)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) z dnia 22 stycznia 2010 r. (sprawa R 223/2009-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Industria Licorera Quezalteca SA a Grupo Osborne SA

Sentencja

1)
Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) z dnia 22 stycznia 2010 r. (sprawa R 223/2009-2).
2)
OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania.
______

(1) Dz.U. C 148 z 5.6.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.