Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.58

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2019 r. - Bronckers/Komisja
(Sprawa T-166/19)

Język postępowania: angielski

(2019/C 164/61)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Marco Bronckers (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat P. Kreijger) Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 10 stycznia 2019 r. na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 1  oddalającej ponowny wniosek skarżącego o udzielenie dostępu do dokumentów wskazanych w protokole Wspólnego Komitetu ds. napojów spirytusowych utworzonego ma podstawie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych 2 ;
- obciążenie Komisji kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi przez skarżącego.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący tego, że oddalenie przez Komisję wniosku o udzielenie dostępu do dokumentów stanowi błędne zastosowanie art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 lub narusza art. 296 TFUE.
2. Zarzut drugi dotyczący tego, że oddalenie przez Komisję wniosku o udzielenie dostępu do dokumentów stanowi błędne zastosowanie art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 lub narusza art. 296 TFUE, ponieważ Komisja nie wykazała, iż dostęp do żądanych dokumentów narusza interesy handlowe Consejo Regulador del Tequila (CRT) lub jej członków.
3. Zarzut trzeci dotyczący niesłusznego stwierdzenia przez Komisję, że skarżący nie wykazał nadrzędnego interesu publicznego przemawiającego za ujawnieniem tych dokumentów.
4. Zarzut czwarty dotyczący tego, że odmówienie przez Komisję udzielenia częściowego dostępu do dokumentów stanowi błędne zastosowanie art. 4 ust. 6 lub art. 4 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, lub narusza art. 296 TFUE.
1 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentó w Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. 2001, L 145, s. 43).
2 Zobacz decyzja Rady 97/361/WE z dnia 27 maja 1997 r. dotycząca zawarcia Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych (Dz.U. 1997, L 152, s. 15).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.