Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.221.21/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2017 r. - Panzeri/Parlament
(Sprawa T-166/16) 1

(Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego - Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych - Windykacja nienależnie wypłaconych kwot)

Język postępowania: włoski

(2017/C 221/27)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Pier Antonio Panzeri (Calusco d'Adda, Włochy) (przedstawiciel: adwokat C. Cerami)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: N. Lorenz, A. Caiola, G. Corstens i S. Seyr, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 263 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji sekretarza generalnego Parlamentu z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie żądania zwrotu od skarżącego kwoty 83 764,34 EUR i związanej z nim noty debetowej z tego samego dnia.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Pier Antonio Panzeri zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 200 z 6.6.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.