Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.436.42

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 października 2018 r. - Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion / EUIPO - Pink Lady America (WILD PINK)
(Sprawa T-164/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego WILD PINK - Wcześniejsze słowne krajowe i unijne znaki towarowe PINK LADY - Wcześniejsze graficzne unijne znaki towarowe Pink Lady - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/ 2009 [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2018/C 436/59)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Apple and Pear Australia Ltd (Wiktoria, Australia) i Star Fruits Diffusion (Le Pontet, Francja) (przedstawiciele: adwokaci T. de Haan, P. Péters i H. Abraham)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: J. Ivanauskas i D. Walicka, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Pink Lady America LLC (Yakima, Waszyngton, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci, początkowo R. Manno i S. Travaglio, następnie R. Manno)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 10 stycznia 2017 r. (sprawa R 87/2015-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion, z jednej strony, a Pink Lady America, z drugiej strony.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 10 stycznia 2017 r. (sprawa R 87/2015-4).
2) EUIPO pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez Apple and Pear Australia Ltd i Star Fruits Diffusion, w tym połowę niezbędnych kosztów poniesionych przez nie w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą EUIPO.
3) Pink Lady America LLC pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez Apple and Pear Australia Ltd i Star Fruits Diffusion, w tym połowę niezbędnych kosztów poniesionych przez nie w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą EUIPO.
1 Dz.U. C 144 z 8.5.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.