Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.231.23/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 17 maja 2017 r. - Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES)
(Sprawa T-164/16) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego THE TRAVEL EPISODES - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Żądanie zmiany decyzji - Akt, który nie może zostać wydany przez izbę odwoławczą - Uchybienie wymogom formalnym - Niedopuszczalność)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 231/28)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Piper Verlag GmbH (Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat F. Oster)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: H. Kunz, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 lutego 2016 r. (sprawa R 1099/2015-4) dotyczącą rejestracji oznaczenia graficznego THE TRAVEL EPISODES jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.
2) Piper Verlag GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 200 z 6.6.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.