Sprawa T-160/06: Skarga wniesiona w dniu 19 czerwca 2006 r. - Estancia Piedra przeciwko OHIM - Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.190.26/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 19 czerwca 2006 r. - Estancia Piedra przeciwko OHIM - Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA)

(Sprawa T-160/06)

(2006/C 190/47)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Estancia Piedra SL (Toro, Hiszpania) (Przedstawiciel: B. Cordery, Solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Franciscan Vineyards Inc. (St. Helena, USA)

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) z dnia 28 marca 2006 r. (sprawa 361/2005-2);

– obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie: Graficzny znak towarowy "ESTANCIA PIEDRA" dla towarów należących do klasy 33 (napoje alkoholowe) - wspólnotowy znak towarowy nr 1 894 831

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Skarżąca

Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego: Franciscan Vineyards Inc.

Prawo ze znaku towarowego przysługujące stronie wnoszącej o unieważnienie: Wspólnotowy słowny znak towarowy "ESTANCIA" dla towarów należących do klas 29, 30 i 33 (mięso, ryby, kawa, herbata, napoje alkoholowe ...)

Decyzja Wydziału Unieważnień: Unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Po pierwsze - naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 40/94 polegające na tym, że stwierdzono występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd w odniesieniu do znaku wcześniejszego oraz znaku "ESTANCIA PIEDRA". Po drugie - naruszenie wymogów proceduralnych, polegające na tym, że - zdaniem skarżącej - Izba Odwoławcza dopuściła nieważne i złożone po terminie pełnomocnictwo udzielone przez Franciscan Vineyards Inc. jej przedstawicielom i sprzecznie z prawem wydłużyła termin na złożenie pełnomocnictwa przez Franciscan Vineyards Inc.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.