Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.30/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 kwietnia 2017 r.

Postanowienie wiceprezesa Sądu z dnia 21 kwietnia 2017 r. - Post Telecom/EBI
(Sprawa T-158/17 R) (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Zamówienia publiczne na usługi - Postępowanie przetargowe - Świadczenie usług łączności w miejskiej sieci komputerowej dla budynków i obiektów grupy EBI w Luksemburgu - Odrzucenie oferty oferenta i udzielenie zamówienia innemu oferentowi - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru)

Język postępowania: francuski

(2017/C 195/42)

(Dz.U.UE C z dnia 21 kwietnia 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Post Telecom SA (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: M. Thewes, C. Saettel oraz T. Chevrier, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) (przedstawiciele: T. Gilliams, P. Kiiver oraz C. Solazzo, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów M. Belmessieriego oraz B. Schutysera)

Przedmiot

Wniesiony na podstawie art. 278 i 279 TFUE wniosek o zawieszenie wykonania decyzji EBI z dnia 6 stycznia 2017 r. odrzucającej ofertę skarżącej dla części nr 1 postępowania przetargowego OP-1305 o nazwie "Usługi łączności w miejskiej sieci komputerowej i w sieci rozległej dla grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego" oraz decyzji o udzieleniu tej części zamówienia innemu oferentowi.

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.
2) Postanowienie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie T-158/17 R zostaje uchylone.
3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.