Sprawa T-153/19: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2019 r. - European Union Copper Task/Komisja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.155.51

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 maja 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2019 r. - European Union Copper Task/Komisja
(Sprawa T-153/19)

Język postępowania: angielski

(2019/C 155/60)

(Dz.U.UE C z dnia 6 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: European Union Copper Task Force (Essex, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: I. Moreno-Tapia Rivas i C. Vila Gisbert, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1981 1  w zakresie, w jakim odnawia ono zatwierdzenie związków miedzi jako substancji kwalifikujących się do zastąpienia w oparciu o niezgodną z prawem podstawę prawną;
-
rozszerzenie skutków stwierdzenia nieważności rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/408 2  w zakresie, w jakim rozporządzenie to wykonuje art. 80 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 oraz włącza związki miedzi do wykazu substancji czynnych kwalifikujących się do zastąpienia;
-
uznanie, że rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1981 narusza zasadę proporcjonalności;
-
obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1.
Zarzut pierwszy oparty na tym, że rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1981 odnawia zatwierdzenie związków miedzi jako substancji kwalifikujących się do zastąpienia w oparciu o niezgodną z prawem podstawę prawną. W szczególności:
-
Artykuł 24 i pkt 4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 3  naruszają prawo Unii, ponieważ:
(i)
dowody naukowe wskazują na to, że "kryteria PBT", a w szczególności kryterium trwałości, nie są właściwe dla miedzi;
(ii)
zastosowanie kryteriów PBT do substancji nieorganicznych nie jest spójne z innymi aktami prawnymi, które zostały wdrożone w dziedzinie regulowanych substancji chemicznych;
(iii)
w odniesieniu do substancji kwalifikujących się do zastąpienia zastosowanie kryteriów PBT do związków miedzi wykracza poza to, co niezbędne do osiągnięcia celów, którym służy rozporządzenie (WE) nr 1107/2009. Ponadto w rozporządzeniu tym błędnie zinterpretowano zasadę ostrożności.
2.
Zarzut drugi dotyczący niezgodności z prawem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/408 w odniesieniu do uznania związków miedzi za substancje kwalifikujące się do zastąpienia.
3.
Zarzut trzeci, podniesiony tytułem ewentualnym, dotyczący okoliczności, że rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1981 narusza zasadę proporcjonalności.
1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1981 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnych związki miedzi, jako substancji kwalifikujących się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. 2018, L 317, s. 16).
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/408 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wykonania art. 80 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz w sprawie ustalenia wykazu substancji kwalifikujących się do zastąpienia (Dz.U. 2015, L 67, s. 18).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. 2009, L 309, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.