Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.44.28/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2018 r. - Sumner / Komisja
(Sprawa T-152/17) 1

Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące wszczętego przez Komisję postępowania w sprawie uchybienia przez Irlandię jej zobowiązaniom - Odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony czynności kontroli, dochodzenia i audytu - Ogólne domniemanie - Nadrzędny interes publiczny

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/36)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Loreto Sumner (Leixlip, Irlandia) (przedstawiciele: J. MacGuill i E. Martin-Vignerte, solicitors)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Ehrbar i M. Konstantinidis, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Irlandia (przedstawiciele: początkowo A. Joyce i L. Williams, następnie A. Joyce, M. Browne i G. Hodge, pełnomocnicy, wspierani przez A. Carroll, barrister)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 263 TFUE i mające na celu stwierdzenie nieważności decyzji C(2017) 247 final Komisji z dnia 13 stycznia 2017 r odmawiającej dostępu do dokumentów związanych z wytoczonym przeciwko Irlandii postępowaniem w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 2014/4131 odnoszącym się do stosowania dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. 2003, L 299, s. 9).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Loreto Summer zostaje obciążona kosztami postępowania.
3) Irlandia pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 144 z 8.5.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.